Nasze publikacje

Najnowsze


Dodany przez Tomasz Norek, w dniu 17-09-2015

Sprawne urządzenia dźwignicowe
Sprawność urządzeń suwnicowych czy też dźwigowych powinna być priorytetem, zarówno przedsiębiorcy jak i pracownika obsługującego dane urządzenie.

Urządzenia te podlegają Urzędowi Dozoru Technicznego, a tym samym dość rygorystycznym przepisom.

Eksploatacja urządzeń transportu bliskiego.

Eksploatacja urządzenia powinna być zgodna z jego przeznaczeniem, wymaganiami instrukcji i przede wszystkim zgodna z prawem. Wymagane są regularne przeglądy oraz konserwacja suwnic i żurawi, by praca tych urządzeń nie stanowiła zagrożenia dla obsługi i innych pracowników. Istotne są również wszelkie przeglądy elektryczne i przeciwpożarowe, dokonywane przez uprawnione osoby. Każdorazowe zmiany modernizacyjne dokonywne w urządzeniach dźwignicowych, powinny być uzgodnione z właściwą jednostką dozoru technicznego.

Bezpieczeństwo.

Elementy ulegające zużyciu w urządzeniach dźwignicowych winny być poddawane regularnym kontrolom. Jest to podyktowane przede wszystkim bezpieczeństwem pracowników obsługujących urządzenia dźwignicowe. Pracownicy powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje do obsługi tego typu urządzeń, oraz być absolutnie zdolnymi do pracy. Wiadomo, że niesprawne urządzenia i obsługa przez nieuprawnione osoby, mogą być przyczyną niebezpiecznych wypadków.

Niezbędne naprawy.

Nieprzewidziane uszkodzenie urządzenia w wyniku którego, nie nadaje się ono do dalszej eksploatacji, bowiem stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia, należy niezwłocznie wyłączyć z wszelkich dalszych prac. Naprawa powinna być przeprowadzona przez profesjonalny serwis suwnic. Wyspecjalizowani monterzy w pełni ocenią stan bezpieczeństwa urządzenia, oraz dokonają niezbędnych napraw. Dzięki temu uzyska się niezbędną gwarancję dalszej bezpiecznej eksploatacji, a także wysokiej niezawodności i żywotności serwisowanego urządzenia suwnicowego.

W obiektywie


biznes
produkcja
maszyny